Podmínky ubytování

 

Vážení hosté, uctivě Vás žádáme o dodržování těchto podmínek během Vašeho pobytu. Podmínky jsou nastaveny pro zajištění příjemného a klidného pobytu všech našich hostů. Srdečně doufáme, že se Vám u nás bude líbit.

........................................................................................................................................................................................................

COVID podmínky pro UBYTOVACÍ SLUŽBY

dne 17. května 2021 schválila Vláda ČR další opatření a rozvolňování služeb, a to od pondělí 24. května 2021.

Mimořádné opatření s účinností od 24. května 2021

Ubytovací služby lze poskytnout:

a)      osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že

i)                 absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

ii)                jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

iii)          prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 

b) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa

c) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto 

mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky

d) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek

 

 Dne 21.5.2021 dle informací ze zasedání vlády ČR došlo k níže uvedené úpravě:

  • Lhůta pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 byla prodloužena z 90 na 180 dnů. Systém očkování zachovává však možnost registrace 90 dnů po covid-19.
  • Očkování – ČR uzná bezinfekčnost, tj. ochranu očkování po aplikaci druhé dávky a 14denní lhůty. Způsob dokladování bude elektronický.
  • Certifikát očkování – nejen přes systém zdravotnictví, ale certifikát také přes CzechPointy.

Více informací a zápis z jednání vlády je dostupná zde.

 

........................................................................................................................................................................................................

I. Ubytování hostů

 

Při příjezdu do apartmánu je každý host povinen předložit platný Občanský průkaz, nebo cestovní pas. Po řádném zaevidování bude host ubytován a obdrží klíče od apartmánu.

 

Apartmán bude hostům připraven od 16 do 20 hodin (chceck in), pokud není dohodnuto jinak. Důvodem možnosti pozdejšího (check in) je současná epidemiologická situace a z toho plynoucí vyšší nároky na hygienu a bezpečnost, děkujeme za pochopení.

 

V den odjezdu uvolní host apartmán do 10 hodin (chceck out), pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

Host je povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod. posledního ubytovacího dne, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

 

II. Cena za ubytování, Platební a storno podmínky

 

Cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku (najdete jej v sekci - nabídka - cena ubytování), se kterým byl host seznámen.

 

Cenu za pobyt je host povinen uhradit dle předem sjednaných podmínek.

 

Rezervace je vytvořena primárně na základě objednávky zaslané emailem ubytovateli, která bude ze strany ubytovatele potvrzena. Při potvrzení budou zájemci o ubytování zaslány informace k platbě. Rezervace se stává závaznou po uhrazení rezervačního poplatku ve výši 50% z celkové ceny pobytu a připsání na účet ubytovatele.

 

Rezervační poplatek musí být uhrazen do 5 kalendářních dnů od vytvoření rezervace potvrzené ubytovatelem.

 

V případě neuhrazení rezervačního poplatku ve stanovené lhůtě je rezervace zrušena.

 

Objednatel má právo změnit nebo zrušit rezervaci 31 a více kalendářních dnů před začátkem pobytu a má nárok na vrácení rezervačního poplatku.

 

V případě zrušení rezervace 30 a méně kalendářních dnů před začátkem pobytu, je rezervační poplatek nevratný.

 

V případě zrušení rezervace 14 a méně kalendářních dnů před začátkem pobytu, je host povinnen uhradit na účet provozovatele celou částku za sjednaný pobyt.

 

Částky jsou splatné hotově nebo převodem na účet. Informace o platbě jsou zaslány při potvrzení rezervace a jsou uvedeny na faktuře, nebo objednávce.

 

Zaplacením rezervačního poplatku zájemce o ubytování potvrzuje, že se seznámil s těmito 

Podmínkami ubytování, poskytovanými službami i celkovou cenou za ubytování, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zájemcem o ubytování.

 

Rezervační poplatek za silvestrovský pobyt je nevratný.

 

Doplatek do celkové ceny za ubytování je hrazen na místě při nástupu pobytu.

 

Při platbě v hotovosti je ubytovatel povinen vystavit a předat doklad EET.

 

III. Podmínky ubytování a povinnosti hostů

 

Je zakázáno manipulovat s mechanizovanými hlavicemi na topení!!!

 

Při nástupu pobytu se host seznámí se stavem, zařízením a vybavením apartmánu a je povinen uhradit vratnou kauci ve výši 1500,-Kč na apartmán.

 

Host je povinen během pobytu udržovat čistotu a pořádek v apartmánu.

 

Při ukončení pobytu je host povinen předat apartmán ve stavu, v jakém mu byl předán, včetně zařízení, vybavení a klíčů. V případě, že dojde ke ztrátě zařízení a vybavení apartmánu, nebo jeho poškození, je host povinen uhradit škodu ubytovateli. To platí i při ztrátě klíčů.

 

V celém objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, krom prostorů k tomu určených a označených.

 

V apartmánu není dovolena jakákoliv manipulace s vybavením apartmánu, zásahy do elektrické instalace, otáčení automatizovanými hlavicemi u radiátorů, manipulace a ladění TV, vypínání routeru, přesouvání vybavení z jednoho apartmánu do druhého, opravy apod, případně po domluvě.

 

V apartmánu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, sušičky na ovoce a houby, vařiče apod, případně po domluvě.

 

Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů používaných k osobní hygieně jako jsou např. fény, zastřihovače, holící strojky apod. Vše dle platných ČSN.

 

Pokud má host v apartmánu střešní okno, toto nesmí zůstat otevřeno při odchodu z pokoje, nebo při dešti, sněžení a větru.

 

Při každém opuštění apartmánu je host povinen řádně apartmán uzamknout, zavřít okna, zastavit vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout TV a nenechávat vlastní elektrické spotřebiče v síti.

 

Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v apartmánu, ani ostatních prostorách. Rodiče, dospělé osoby zcela odpovídají za bezpečnost svých dětí.

 

Ubytovaní hosté se nebudou naklánět z oken z důvodu bezpečnosti.

 

Host je povinen svým konáním a jednáním nenarušovat klid a pobyt ostatních hostů a sousedů.

 

Není dovoleno donášet do apartmánu a do vnitřních prostor chaty nářadí, vybavení a předměty jako např.: lyže, kola, sáňky, koloběžky, odrážedla apod., pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo – na požádání ubytovatel tyto uschová.

 

Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle občanského zákoníku a sjednaných podmínek.

 

Důrazně žádáme všechny naše hosty, aby dbali na dodržování nočního klidu od 22 hodiny večerní do 6 hodiny ranní!

 

Dále si dovolujeme upozornit na zhoršenou sjízdnost přístupové komunikace k chatě v zimě a zákaz používání silvestrovských rachejtlí v blízkosti chaty.

 

V případě porušení povinností má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 

 

IV. Podmínky ubytování a povinnosti ubytovatele

 

Ubytovatel je povinen předat hostu prostory k ubytování, který byl řádně sjednán a uhrazen ve způsobilém stavu a v čistotě.

 

Ubytovatel zajistí hostům nerušený pobyt.

 

 

 

Tyto podmínky jsou platné od 24.5.2021.