Podmínky ubytování

 

Vážení hosté, uctivě Vás žádáme o dodržování těchto podmínek během Vašeho pobytu. Podmínky jsou nastaveny pro zajištění příjemného a klidného pobytu všech našich hostů. Srdečně doufáme, že se Vám u nás bude líbit.

 

Ubytování hostů

 

Při příjezdu do apartmánu je každý host povinen předložit platný Občanský průkaz, nebo cestovní pas. Po řádném zaevidování bude host ubytován a obdrží klíče od apartmánu.

 

Apartmán bude hostům připraven od 16 do 20 hodin (chceck in), pokud není dohodnuto jinak. Důvodem možnosti pozdejšího (check in) je současná epidemiologická situace a z toho plynoucí vyšší nároky na hygienu a bezpečnost, děkujeme za pochopení.

 

V den odjezdu uvolní host apartmán do 10 hodin (chceck out), pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

Host je povinen uvolnit pokoj do 10.00 hod. posledního ubytovacího dne, pokud není dohodnuto jinak. V případě nedodržení dohody, může ubytovatel požadovat cenu za ubytování dalšího dne.

 

Lékárnička je k dispozici na požádání, v případě nutnosti volejte +420 734 739 425.

 

 

 

Cena za ubytování a storno podmínky

 

Cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku (najdete jej v sekci - nabídka - cena ubytování), se kterým byl host seznámen.

 

Cenu za pobyt je host povinen uhradit dle předem sjednaných podmínek.

 

Rezervace je vytvořena primárně na základě objednávky zaslané emailem ubytovateli, která bude ze strany ubytovatele potvrzena. Při potvrzení budou zájemci o ubytování zaslány informace k platbě. Rezervace se stává závaznou po uhrazení rezervačního poplatku ve výši 50% z celkové ceny pobytu a připsání na účet ubytovatele.

 

Rezervační poplatek musí být uhrazen do 5 kalendářních dnů od vytvoření rezervace potvrzené ubytovatelem.

 

V případě neuhrazení rezervačního poplatku ve stanovené lhůtě je rezervace zrušena.

 

Objednatel má právo změnit nebo zrušit rezervaci 31 a více dnů před začátkem pobytu a má nárok na vrácení rezervačního poplatku.

 

V případě zrušení rezervace 30 a méně dnů před začátkem pobytu, je rezervační poplatek nevratný.

 

V případě zrušení rezervace 14 a méně dnů před začátkem pobytu, je host povinnen uhradit na účet provozovatele celou částku za sjednaný pobyt.

 

Částky jsou splatné hotově nebo převodem na účet. Informace o platbě jsou zaslány při potvrzení rezervace a jsou uvedeny na faktuře, nebo objednávce.

 

Zaplacením rezervačního poplatku zájemce o ubytování potvrzuje, že se seznámil s ubytovacími, platebními a storno podmínkami, poskytovanými službami i celkovou cenou za ubytování, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi ubytovatelem a zájemcem o ubytování.

 

Rezervační poplatek za silvestrovský pobyt je nevratný.

 

Doplatek do celkové ceny za ubytování je hrazen na místě při nástupu pobytu.

 

Při platbě v hotovosti je ubytovatel povinen vystavit a předat doklad EET.

 

Podmínky ubytování a povinnosti hostů

 

Při nástupu pobytu se host seznámí se stavem, zařízením a vybavením apartmánu a je povinen uhradit vratnou kauci ve výši 1000,-Kč na apartmán.

 

Host je povinen během pobytu udržovat čistotu a pořádek v apartmánu.

 

Při ukončení pobytu je host povinen předat apartmán ve stavu, v jakém mu byl předán, včetně zařízení, vybavení a klíčů. V případě, že dojde ke ztrátě zařízení a vybavení apartmánu, nebo jeho poškození, je host povinen uhradit škodu ubytovateli. To platí i při ztrátě klíčů.

 

V celém objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, krom prostorů k tomu určených a označených.

 

V apartmánu není dovolena jakákoliv manipulace s vybavením apartmánu, zásahy do elektrické instalace, otáčení automatizovanými hlavicemi u radiátorů, manipulace a ladění TV, vypínání routeru, přesouvání vybavení z jednoho apartmánu do druhého, opravy apod, případně po domluvě.

 

V apartmánu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, varné konvice, sušičky na ovoce a houby, vařiče apod, případně po domluvě.

 

Zákaz se netýká používání notebooků, nabíječek telefonu a spotřebičů používaných k osobní hygieně jako jsou např. fény, zastřihovače, holící strojky apod. Vše dle platných ČSN.

 

Pokud má host v apartmánu střešní okno, toto nesmí zůstat otevřeno při odchodu z pokoje, nebo při dešti, sněžení a větru.

 

Při každém opuštění apartmánu je host povinen řádně apartmán uzamknout, zavřít okna, zastavit vodovodní baterie, zhasnout světla, vypnout TV a nenechávat vlastní elektrické spotřebiče v síti.

 

Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v apartmánu, ani ostatních prostorách. Rodiče, dospělé osoby zcela odpovídají za bezpečnost svých dětí.

 

Ubytovaní hosté se nebudou naklánět z oken z důvodu bezpečnosti.

 

Host je povinen svým konáním a jednáním nenarušovat klid a pobyt ostatních hostů a sousedů.

 

Není dovoleno donášet do apartmánu a do vnitřních prostor chaty nářadí, vybavení a předměty jako např.: lyže, kola, sáňky, koloběžky, odrážedla apod., pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo – na požádání ubytovatel tyto uschová.

 

Host zodpovídá za škody způsobené v ubytovacím zařízení dle občanského zákoníku a sjednaných podmínek.

 

Důrazně žádáme všechny naše hosty, aby dbali na dodržování nočního klidu od 22 hodiny večerní do 6 hodiny ranní!

 

Dále si dovolujeme upozornit na zhoršenou sjízdnost přístupové komunikace k chatě v zimě a zákaz používání silvestrovských rachejtlí v blízkosti chaty.

 

V případě porušení povinností má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 

 

Podmínky ubytování a povinnosti ubytovatele

 

Ubytovatel je povinen předat hostu prostory k ubytování, který byl řádně sjednán a uhrazen ve způsobilém stavu a v čistotě.

 

Ubytovatel zajistí hostům nerušený pobyt.

 

 

 

Tyto podmínky jsou platné od 20.5.2020

 

Vláda v neděli 29.listopadu
2020 na mimořádném jednání rozhodla, Česko od čtvrtka 3.12.2020  přejde ze současného čtvrtého do třetího stupně rizika nemoci covid-19, což znamená i otevření ubytovacích zařízení. Zkrácenou matici opatření pro 3. stupeň naleznete v sekci podmínky ubytování a Aktuality. 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje:

 

5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb: 

  osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 

 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 

 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, 

 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 

 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova, 

 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády

 

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda. Na základě souhlasů udělených Poslaneckou sněmovnou vláda v pátek 30. října rozhodla o jeho prodloužení do 20. listopadu 2020 a v pátek 20. listopadu o jeho dalším prodloužení až do 12. prosince 2020.

 

 

Pes – zkrácená matice opatření … 3. stupeň

 

Ochrana nosu a úst (roušky, respirátory apod.) … Ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech

 

Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech … 50 osob venku, 10 osob uvnitř

 

Svatby, pohřby, bohoslužby … Maximálně 30 osob

 

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb … Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních služeb kromě vymezených výjimek, omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních

 

Omezení volného pohybu osob … Bez omezení

 

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů … Omezení úředních hodin. Organizační a režimová opatření.

 

Poskytování ubytovacích služeb … Bez omezení

 

Bazény, wellness centra … Stejná pravidla jako shromažďování pro jiné akce

 

Provozovny stravovacích služeb … Uzavření provozoven mezi 22. a 6. hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity hostů. Organizační a režimová opatření.

 

Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech … Bez omezení

 

Nákupní centra … Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Omezení jídelních koutků pouze na výdejní okénko, uzavření dětských koutků.

 

Maloobchod … Omezení počtu osob – (1 osoba na 15 m2 prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku.

 

Ostatní služby s provozovnou … Organizační a režimová opatření

 

Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu … ANO

 

Kontrola dodržování opatření … Policie/ORP